Циљеви

 • Креирање модерних и ефикасних процеса управљања јавним финансијама на свим нивоима власти, који ће бити изражени у транспарентнијем коришћењу и уштедама јавних ресурса Републике Србије.
 • Подршка јачању и развоју:
  • Стабилног, транспарентног и конкурентног система јавних набавки у Републици Србији у складу са стандардима Европске уније;
  • Унапређења у реализацији стратешког оквира и примени политике јавних набавки у сврху ефикасног и поузданог система јавних набавки.

Корисници

Ефикасна, блиска сарадња и координација између релевантних институција допринеће бољој реализацији активности пројекта.

Главне компоненте

Јачање и даљи развој законодавног, стратешког и институционалног оквира за јавне набавке у складу са законодавством Европске уније

У фокусу ове компоненте су:

 

 • Нови Закон о јавним набавкама и пратећи подзаконски акти
 • Организовање Форума о јавним набавкама са циљем размене искустава
 • Годишњи акциони план за 2018. годину
 • Стратегија развоја система јавних набавки за период 2019-2023.

Унапређење примене прописа у области јавних набавки у пракси

У фокусу ове компоненте су:

 

 • Аналитичке активности
 • Помоћ у припреми модела тендерске документације и модела оквирних споразума у складу са Законом о јавним набавкама и пратећим подзаконским актима
 • Давање препорука за унапређење функционисања Управе за јавне набавке
 • Процена ризика од корупције у јавним набавкама и промоција мера против корупције

Развој платформе електронских јавних набавки

У фокусу ове компоненте су:

 

 • Развој новог Портала јавних набавки који омогућава спровођење у потпуности електронских процедура јавних набавки у складу са захтевима законодавства Европске уније
 • Студијска посета држави чланици Европске уније за запослене у Управи за јавне набавке
 • Унапређење веб-сајта Управе за јавне набавке
 • Давање смерница и обезбеђивање материјала за самостално учење за коришћење нових модула електронских набавки:
  • Портал јавних набавки
  • Подношење понуда електронским путем
  • Систем динамичне набавке
  • Електронски каталог

Јачање капацитета и професионалних способности запослених у Управи за јавне набавке и осталим релевантним циљним групама

У фокусу ове компоненте су:

 

 • Групне и појединачне обуке, прилагођени модули за запослене у Управи за јавне набавке
 • Препоруке за будуће усавршавање и израда програма обуке за запослене у Управи за јавне набавке
 • Припрема и израда приручника, смерница и другог образовног и пратећег материјала

Брошуру о ЕУ Пројекту подршке даљем унапређењу система јавних набавки у Србији можете преузети овде.